Zakelijk

Focus op je team

Blauwprint beschikt over meerdere diensten en producten voor teamontwikkeling. Zou je met elkaar een heldere visie willen creëren? Wil je weten hoe deze (ver)nieuwde visie valt bij je collega’s? Wil je creatief en op een andere manier brainstormen over kansen of nieuwe producten? Wil je Blauwprint inzetten als interventie mogelijkheid binnen je team? Ook is Blauwprint voor teambuilding geschikt.

Bedrijfs- of organisatieopstellingen maken dynamieken in een bedrijf of organisatie inzichtelijk. Het is een systemische manier van kijken en benaderen en uitpluizen. Elke organisatie is een systeem met eigen patronen en kenmerken en denkwijzen. Om veranderingen te willen  realiseren, is het van belang het systeem te zien met de patronen en daarop te reageren. Opstellingen geven inzicht, kunnen diepere lagen in de dynamiek van een organisatie doorgronden en een beweging op gang brengen.

Teamprint

Onze Teamprint is een bijzondere interventietechniek. Het bekijkt en analyseert de dynamiek in teams en brengt teamrollen in beeld. Het creëert inzichten en bewustwording in teamprocessen. De Teamprint zet je in om je team/organisatie of groep nader te verkennen en helder in beeld te krijgen. Het onderwerp en de doelstelling van de blauwprintscan bepaal je zelf. In overleg met de coach stem je inhoudelijk af om tot een effectieve invulling van de scan te komen. De Teamprint is een krachtig middel om actiegericht de onderlinge samenhang binnen de organisatie zichtbaar te maken en hierdoor je vraagstuk en doelen verder te onderzoeken. 

De Teamprint geeft inzicht in de huidige situatie om daarna tot gezamenlijke doelen te komen voor in de toekomst. In termen van communicatie en samenwerking maakt de Teamprint een positief gesprek tussen de teamleden mogelijk. Het materiaal uit dat ‘wat woorden niet kunnen zeggen’. Er komt inzicht in de werkelijke situatie en dit deelt het team samen en zorgt voor begrip voor elkaar om samen verder te kunnen.

  • WIL JE JE TEAM HELDER IN BEELD KRIJGEN?
  • WIL JE INZICHT IN EFFICIËNTER SAMENWERKEN ALS TEAM?
  • HOE ONTWIKKELEN WE EEN GEZAMENLIJKE VISIE?

Zandstorm

De Zandstorm is een creatief brainstorminstrument. We gebruiken beelden, ondersteunt met woorden. We maken nieuwe ideeën, delen deze met elkaar zodat de
mogelijkheden en de weg ernaartoe sneller zichtbaar wordt. In de bak werk je met miniaturen in het zand en door erop los te ‘stormen’ ontstaat de juiste energie waardoor je uit je traditionele en vertrouwde denkkader stapt. Schijnbare onmogelijkheden worden zichtbaar mogelijk. 

"Beren" verliezen hun kracht, de nieuwe wegen worden weer begaanbaar. Kansen ontstaan, de eerste stappen zijn gezet en je doel is in helder in beeld. Je ziet het recht voor je in de bak ontstaan.
Als brainstorminstrument is het werken met miniaturen in het zand van toegevoegde waarde om meer grip te krijgen en om nieuwe mogelijkheden te verkennen.  

  • WIL JE BRUISEND BRAINSTORMEN?
  • WIL JE GRIP OP JE IDEEËN?
  • WIL JE NIEUWE MOGELIJKHEDEN ONTDEKKEN?

Werkwijze en theorie

Overal waar mensen samenwerken, ontstaat dynamiek, inzichten en visies. De opstelling op papier lijkt ideaal maar blijkt in de praktijk niet, of onvoldoende collectief te worden ervaren. 

De Blauwprint methode levert een bijdrage in het proces van collectieve beeldvorming.
Bij de Teamprint werken deelnemers met een eigen tafelzandbak. Iedereen krijgt een met zand gevulde zandbak voor zich. Aan de deelnemers wordt gevraagd om hun (toekomstige) visie / werkelijkheid vorm te geven in de zandbak. Daarvoor kunnen ze kiezen uit honderden figuurtjes.
Denken in beelden stimuleert de creativiteit en leidt tot verrassende oplossingen en onverwachte inzichten. 

Het werken met een zandbakopstelling, binnen een veilige omgeving, werkt inspirerend. Bestudering van de Blauwprint methode heeft inzichtelijk gemaakt dat de deelnemers van de sessies met name de ervaring delen dat de spelmethodiek een positieve bijdrage levert op het vergroten van inzichten.
Volgens de deelnemers draagt de sessie bij aan het delen van mentale modellen, met name door de opzet van het spel en de gebruikte spelmaterialen. Impliciete kennis met betrekking tot vraagstukken wordt hiermee expliciet gemaakt.
Naar zeggen van de deelnemers leidt het werken met de Blauwprint methodiek tot een constructieve dialoog. Deze dialoog zorgt voor verbinding van bestaand gedachtengoed vanuit verschillende individuele perspectieven.
Het SECI-model van Nonaka, I. & Konno, N. (2005) geeft weer dat het opdoen en delen van ervaringen bijdraagt aan het creëren van nieuwe kennis en ervaringen binnen organisaties.
De Teamprint draagt met name bij aan de constructieve dialoog die betrekking heeft op de Socialisatiefase en daarmee impliciete individuele kennis en ervaringen expliciet maakt in de Externalisatiefase. 

Hierop volgt de Combinatiefase. In deze fase wordt expliciete kennis in een collectieve expliciete kennisverzameling omgezet. Daarna wordt de nieuwe expliciete kennis onder de leden van de organisatie verspreid in de Internalisatiefase.
Internalisatie is het proces dat expliciete kennis in latente kennis omzet. Internalisatie lijkt sterk op het begrip "al doende leren".